Elevhälsoteamet

Elevhälsans mål är att tillsammans med alla medarbetar, elever och vårdnadshavare skapa en positiv och trygg lärmiljö för alla elever. Vi ska med vår samlade kompetens arbeta långsiktigt och förebyggande. I det förebyggande arbete arbetar vi tillsammans med skolans övriga personal med att uppmärksamma, kartlägga och tillsammans vidta åtgärder för att stärka fysiskt och psykiskt välmående. Det kan innebära att elevhälsoteamet tillsammans med lärare arbetar med kamratskap, vikten av goda levnadsvanor, grooming, sexualundervisning mm. Vi ska tidigt uppmärksamma och åtgärda svårigheter som utgör hinder för elevernas inlärning. Eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig kunskaper och nå en god måluppfyllelse. Elevhälsoarbete är allas ansvar och den största delen av ett elevhälsoarbete sker i klassrummet och i fritidshemmet där vi möter alla elever utifrån sina förutsättningar och behov. I arbetslaget är det kollegiala arbetet mycket viktigt, vi hjälper och stöttar varandra i vårt arbete.

Montessoriskolan ska i alla sina verksamheter präglas av acceptans, trygghet, studiero och god måluppfyllelse.

Vi som arbetar inom elevhälsan är:

Rektor, Åsa Bertilsson
Skolsköterska, Anna Sjöström
Kurator, Karolina Wägerht
Speciallärare, Ellen Boström
Lärare med special uppdrag, Helen Källberg