Campus fritids

Välkommen till Campus fritids

Fritidshemmets verksamhet erbjuder eleven en meningsfull och avkopplande vistelse som är varierad och utgår från elevens behov och intressen. Verksamheten ska förena omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling i en trygg och trivsam miljö. För att förverkliga denna verksamhet erbjuds eleven b.la. att delta och verka i demokratiskt planerade aktiviteter, lek och samlingar som vi tänker kan stärka elevens självkänsla och förståelse för andra människor.

Vårt gemensamma mål på skolan/fritids är att eleverna tillåts växa upp till självständiga och trygga individer som känner: Jag kan!

Fritidshem och skola samverkar i gemensamma rum som klassrum, idrottshall, matstudio och skolgård. I vårt uterum – skolgården kan eleverna aktivera sig bland gungor, sandlådor, klätterställningar, gungbräda, balansträning, basketplan, fotbollsplan och gräsområden.

Montessori pedagogens roll

Alla vuxna är viktiga som förebilder och påverkar barns förståelse och respekt för varandra och för allt levande. Förhållningssättet och bemötande av barnet, är själva grunden i montessoripedagogiken. Barn kan mer än vuxna i allmänhet tror. Montessoripedagogen tillvaratar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära och fungerar som en länk mellan barnet och den förberedda miljön. Genom att presentera och visa hur materialen används, uppmuntra till eget initiativ och aktivt tänkande, hjälper pedagogen barnet att utveckla tron på sig själv och sin förmåga.