Grind

Förskolan Grind

Välkommen till Montessoriförskolan Grind

Montessoriförskolan Grind startade 1986 i föräldrakooperativ form och sedan januari 2009 drivs verksamheten av Montessoriskolan i Norrtälje.

Förskolan ligger i bostadsområdet Grind. Vi har egen gård och nära till Norrtäljeviken, skogen och öppna fält.

Montessoriverksamheten

Vi erbjuder en pedagogisk utvecklande miljö enligt läroplanen för förskolan Lpfö 18 och med hjälp av vår montessoripedagogik skapar vi förutsättningar för barnets lärande.
Vi erbjuder en väl förberedd miljö såväl inne som ute, för barn i åldrarna 1–3 och 3-6 år. Vi arbetar i nära samarbete mellan avdelningarna. Undervisningen är anpassade utifrån varje barns behov av utveckling, lek och lärande, mognad och intresse.

För de yngre barnen 1-3 år är många av dagens aktiviteter anpassade så att de själva för träna och öva på vardagliga aktiviteter som att ta hand om sig själva och sin egna närmiljö. Vardagliga situationer, rutiner och praktiska sysslor, som barnet känner igen ger dem trygghet. Att klara av saker ger barnet självförtroende, tillfredsställelse och lust att lära mer. ”Ordning för barn är vad vatten är för fiskar”. Citat av Maria montessori

Den stora avdelningen 2,5–6 år har arbetspass under förmiddagen här väljer de äldre barnen själv aktiviteter efter intresse, mognad och utveckling i den förberedda miljön. Innemiljön är storleksanpassad före att stimulera barnen till ett inre lärande. Eftermiddagens verksamhet är ofta inriktas på utevistelse med aktiviteter för att utveckla leken och det sociala lärande. ”hjälp mig att göra det själv” citat av Maria Montessori

Montessori pedagogens roll

Alla vuxna är viktiga förebilder och påverkar barns förståelse och respekt för varandra och för allt levande. Förhållningssättet och bemötandet av barnet, är själva grunden i montessoripedagogiken. Barn kan mer än vuxna i allmänhet tror. ”Jag kan själv!”
Montessoripedagogen tillvaratar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära och fungerar som en länk mellan barnet och den förberedda miljön. Genom att presentera och visa hur materialen används, skapar vi undervisningsmiljöer och uppmuntrar till egna initiativ. Genom att skapa ett aktivt tänkande, hjälper pedagogen barnet att utveckla tron på sig själv och sin förmåga.