Amorinen

Förskolan Amorinen

Välkommen till Montessoriförskolan Amorinen

Montessoriförskolan Amorinen ligger i bostadsområdet Gjutaren med utsikt över Norrtäljeviken och dess hamn med närhet till skogen och stadens stora Societetspark för lek, rörelse och naturupplevelser.

Montessoriverksamheten

Vi erbjuder en pedagogisk utvecklande miljö enligt läroplanen för förskolan Lpfö 18 och med hjälp av vår montessoripedagogik skapar vi förutsättningar för barnets lärande. Våra avdelningar är för barn i åldrarna 1–3 och 3–6 år våra avdelningar arbetar nära varandra för att stimulera barnets mognad. Grunden i våra aktiviteter på våra förskolor är ”vardagliga” situationer, rutiner och praktiska sysslor, som barnet känner igen. Genom att barnet får en daglig möjlighet att träna sig i rutinsituationer som tex på/avklädning, matsituation, stimuleras det naturliga lärandet. Vi använder ett utforskande arbetssätt med leken som en central plats i utbildningen. Detta skapar förutsättningar för trygghet självförtroende, tillfredsställelse och lust att lära för livet. Barnen på stora avdelningen väljer under montessoripasset själva aktiviteter efter intresse och pedagogens presentationer av materialet. Den stora avdelningen 2,5–6 år har arbetspass under förmiddagen här väljer de äldre barnen själv aktiviteter efter intresse, mognad och utveckling i den förberedda miljön. Innemiljön är storleksanpassad för att stimulera barnen till ett inre lärande. Eftermiddagens verksamhet är inriktade på utevistelse med aktiviteter för att utveckla leken och det sociala lärande.
”hjälp mig att göra det själv” citat av Maria Montessori.

Montessori ute

Montessori ute är en daglig aktivitet där barnen utforskar och upplever olika saker i vår närmiljö som t.ex. studerar träd, undersöker blommans delar, experimenterar, känner på olika skogsmaterial. Detta är väldigt uppskattat. Vi följer årstiderna och naturens kretslopp.

Montessori pedagogens roll

Alla vuxna är viktiga förebilder för att påverka barnens inre förståelse för omvärlden och respekten för varandra. Förhållningssättet och bemötandet av barnet, är själva grunden i montessoripedagogiken. Barn kan mer än vuxna i allmänhet tror. ”Jag kan själv!”
Montessoripedagogen tillvaratar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära och fungerar som en länk mellan barnet och den förberedda miljön. Genom att presentera och visa hur materialen används, skapar vi undervisningsmiljöer och uppmuntrar till egna initiativ. Genom att skapa ett aktivt tänkande, hjälper pedagogen barnet att utveckla tron på sig själv och sin förmåga.