Våra skolor

Välkommen till Montessori i Norrtälje

Eleven i centrum i en förbered miljö

På våra skolor arbetar vi med pedagogisk inriktning av montessoripedagogik som genomsyras av Maria Montessoris pedagogik och hennes tankar om lärandet och barns utveckling. Med eleven i centrum och en förberedd och inbjudande klassrumsmiljö vill vi att eleven ska stimuleras till kunskapsinlärning. Vårt mål är att eleverna ska växa upp till självständiga, trygga individer som känner: Jag kan!

Vi arbetar i åldersintegrerade klasser i åk f-6 då vi i enlighet med montessoripedagogiken ser att det finns stora fördelar att jobba i olika åldrar. Det är inte elevens ålder i sig som avgör dess kunskapsmässiga och sociala mognad.

I åldersintegrerade klasser är det naturligt att eleverna hjälper varandra och att alla tillåts arbete utifrån sina egna förutsättningar och behov. För oss är det viktigt att möte varje elev där den befinner sig och det är en självklarhet att det finns flera olika vägar till målet.

Det är viktigt att vi har en anpassad och förberedd miljö. Det innebär att klassrummen är utrustade så att eleven har tillgång till det material som behövs för fortsatt kunskapsinlärning. De elever som kan ska kunna vara självständiga i sin kunskapsinhämtning och då måste arbetsmaterial och arbetsplaneringar finnas tillgängliga. Vi pratar ofta om frihet under ansvar, det innebär att de elever som har förmågan ska få fortsätta sin kunskapsinlärning, självklart under handledning och noggrann översyn av lärare. Det innebär också att de elever som inte har en egen drivkraft att lära får den hjälp, stöd och pushning som krävs av läraren.

Ge dig möjligheter!

På våra skolor arbetar eleverna både individuellt och tillsammans. Det ger dem möjlighet att i samråd med lärare välja arbetssätt och att öva sig i att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. I nära kontakt med samhället utanför skolan får eleverna möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och med tiden uppleva sig som en aktiv samhällsmedborgare.

Lektioner och studietid

Vår målsättning är att arbeta i längre sammanhängande arbetspass för att eleven ska kunna påbörja, genomföra och slutföra sina arbetsuppgifter. Vi behöver alla olika lång arbetstid utifrån vad vi just nu arbetar med.

Lektioner varvas med studietid. Under studietiden tränar, utvecklar och fördjupar eleven sina kunskaper utifrån sin individuella planering, arbetet kan göras individuellt eller i grupp.

Hållbar utveckling

För oss är det viktigt att arbeta för en hållbar utveckling. Vi arbetar för att göra medvetna miljöval vid inköp av förbrukningsartiklar och andra produkter. Återvinning är en självklarhet för oss. Det största miljöarbetet sker genom att eleverna själva deltar i aktiviteter som rör miljöarbete och produktion av mat och energi.

Vår mat

Vår skolmat lagas i vårt skolkök. Sedan ett antal år är vårt skolkök KRAV-märkt då maten till stor del lagas av KRAV-märkta och närproducerade livsmedel. Vi har samarbete med lokala ekologiska livsmedelsproducenter som Senneby Trädgård, Fogdö Lax och Roslagsbageriet. Vi köper så långt det är möjligt kött från olika gårdar i Roslagen samt Gotlands slakterier. Skolans medvetna satsning på skolmaten beror på ett starkt miljöengagemang. Vi vill genom den ekologiska maten lära eleverna vad hållbar utveckling är. Vi är stolta över att under flera års tid blivit nominerade och prisade av Whitegudie för hållbar offentlig gastronomi med motiveringen ”För att man lyckas ta ett helhetsgrepp om måltiderna genom att agera långsiktigt och ansvarsfullt – och för att man varje dag strävar efter att bjuda på skolmat som både är god och hållbar”.

Montessoriskolans fritidshem

Fritidshemmets verksamhet erbjuder eleven en meningsfull och vistelse som är varierad och utgår från elevens behov, intressen och läroplanen Lgr11. Verksamheten ska förena omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling i en trygg och trivsam miljö. Fritidshem och skola samverkar i gemensamma rum som klassrum, idrottshall, matstudio och skolgård. I vårt uterum – skolgården kan eleverna aktivera sig bland gungor, sandlådor, klätterställningar, gungbräda, balansträning, basketplan, fotbollsplan och gräsområden

Tillsammans strävar vi efter att barnen ska bli självständiga och lära sig ta eget ansvar. Vårt gemensamma mål i skolan och fritidshemmet är att barnen växer upp till självständiga och trygga individer som känner: Jag kan!

Vi har fritidshem både i Campus åk f-4 och i Gustafslund åk 5-6.

Våra öppettider är kl. 06.00 – 18.00

Fakta om skolorna

Montessoriskolan Campus
Förskoleklass och åk 1-4
ca 140 elever

Montessoriskolan Gustafslund
åk 5-9
ca 140 elever

Montessori i Norrtälje har även tre stycken förskolor:

  • Montessoriförskolan Amorinen
  • Montessoriförskolan Grind
  • Montessoriförskolan Grossgärdet

Vi är små enheter, vilket bidrar till att varje individ blir synlig

Våra ledstjärnor:

  • Trygghet, studiero och trivsel
  • Arbetsglädje och kunskapsinlärning
  • Förberedd anpassad miljö
  • Individuella utvecklingsplaner
  • Frihet under ansvar
  • Hållbar utveckling för människan och miljön